PPD's Official Website

โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยประชาชน

โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยประชาชน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยประชาชน เกิดจากการอาสาของคนไทยที่มีใจรักอิสระ แต่อยู่บนพื้นฐานการแก้ปัญหา บนพื้นฐานความจริงที่พิสูจน์ได้ เหตุผลที่จับต้องได้ ผลงานที่สัมผัสได้ และต้องอยู่บนหลักการก้าวไปสู่ระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยที่แท้จริง    การทำงานของเราจึงเกิดขึ้นด้วยแรงสนับสนุนของประชาชนไทยทั่วโลก และทุกท่านที่ได้ทำการสนับสนุน จะได้รับการบันทึกชื่อไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานไทย ได้รับรู้ถึงการต่อสู้ของบรรพบุรุษและสตรีของพวกเขาสืบไปอีกชั่วหลายอายุคน หรือตลอดไปนานแสนนาน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองต่อเจตนารมย์การก่อตั้ง จะมีหลากหลาย เช่น
 1. การจัดรายการวิทยุ เผยแพร่ความคิดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ
 2. การเผยแพร่บทความ คลิปต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมาย
 3. การรณรงค์ และเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 4. การให้ทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์และตอบสนองอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
 5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในระดับต่าง ๆ
 6. การจัดประกวดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
 7. ฯลฯ
รายละเอียดของโครงการในอนาคตและปัจจุบัน จะถูกนำมาเสนอ ณ ที่นี้
ร่างแบบฟอร์ม โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  tprud-project.doc
 1. ชื่อโครงการ: ___________________________________________________
 2. วัตถุประสงค์โครงการ:
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ: ___________________________________________________
 4. ระยะเวลาดำเนินการ: ___________________________________________________
 5. ขั้นตอนการดำเนินการ:
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
 6. งบประมาณและอุปกรณ์ หรือทรัพยากรที่ต้องการ (พร้อมยอดงบดำเนินงานโดยละเอียด):
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
 7. ผู้ปฎิบัติงานด้านต่าง ๆ
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
   
 9. แผนงานสำหรับการติดตามและประเมินผล:
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________

No comments:

Post a Comment