PPD's Official Website

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยประชาชน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยประชาชน

มหาวิทยาลัยประชาชน

เพื่อก้าวสู่เสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง บนพื้นฐานเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ
มหาวิทยาลัยประชาชน ก่อตั้งและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเป็นผลจากการที่ผู้ร่วมก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ได้พูดคุยกันก่อนหน้านั้น และเห็นว่า การให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด และวิธีการบริโภคข้อมูลอย่างชาญฉลาด ถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพื่อให้ประชาชนเข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญสำหรับการสร้างชาติ เพื่อพัฒนาระบอบการปกครองและประเทศชาติในทุกด้านได้ต่อไป
โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
The People's University for Democracy and Human Rights Project


หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกประเทศ และสำหรับการปฎิวัติประชาธิปไตย โดยเฉพาะในประเทศที่มีความซับซ้อนของวัฒนธรรมทางการเมือง สังคม เศราบกิจ และการศึกษา ที่เป็นอุปสรรคหรือไม่ส่งเสริมการเป็นเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นโครงการไม่แสวงผลกำไร ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ที่ช่วยสร้างศักยภาพ ของประชาชนทางความรู้ ความคิด และวัฒนธรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวด้วยระบอบและระบบทางการเมือง เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมเสรีประชาธิปไตย โดยองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในเชิงประชาธิปไตยในทุกรูปแบบ จะถูกนำเสนอผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยวิทยากรที่มีคุณภาพ ที่สามารถปูพื้นความรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมสำหรับ กลุ่มเป้าหมายหลากหลายระดับ เป็นแหล่งความรู้ที่สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ มีการจัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของการปฎิวัติประชาธิปไตยทั้งในเชิงพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางเคลื่อนไหว เพื่อสร้างเสรีชนผู้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม (agents of changes) และการเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยได้จริง

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยจากในประเทศไทยและทั่วโลกมาเป็นวิทยากร
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฎิวัติทางสังคมและวัฒนธรรมไปสู่การเป็นเสรีประชาธิปไตย ที่สืบค้นได้
  3. เพื่อสร้างศักยภาพของมวลชนในการบริโภคข้อมูลข่าวสารตามหลักการคิดแบบ critical thinking
  4. เพื่อพัฒนาบุคคลระดับต่าง ๆ ให้มีศักยภาพในการนำเสนอองค์ความรู้จากหลากหลายพื้นเพ เพื่อประกันให้มี มุมมองที่หลากหลาย (multiple perspectives) สำหรับการคิดวิเคราะห์และการวิพากษ์วิจารณ์
  5. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างเสริมประชาธิปไตยในทุกรูปแบบทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก
  6. เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นแก่นสารและ/หรือ เป็นทางการต่อไปในอนาคต
  7. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางการเมืองและการปกครองของไทยให้แก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินงาน 
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2555 เป็นต้นไป

วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน


จัดทำและพัฒนาระเบียบการบริหารองค์ก
จัดทำและพัฒนากฎระเบียบสำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยออนไลน์
จัดทำเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหา และการเผยแพร่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
จัดทำรายการวิทยุอินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล และให้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมาตรฐานมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เว็บไซต์พัฒนาเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาและการนำเสนอรายการ เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
สามารถมีสมาชิกในหลักหมื่นภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันเปิดดำเนินการเว็บไซต์
สามารถรวบรวมวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 20 คนภายในระยะเวลาหนึ่งปีของการดำเนินงาน
สามารถพัฒนาเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ภายในเวลาหกเดือนหลังการเริ่มดำเนินการ

การประเมินผล
จะมีการประเมินผลด้วยการส่งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการเป็นระยะ ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป


No comments:

Post a Comment