PPD's Official Website

Missions: พันธกิจ มดแดง

หมายเหตุ: นี่เป็นการวางแนวทางไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมองว่า การเติบโตของพลังประชาชน ต้องมีการยกระดับ และเมื่อกลุ่มต่าง ๆ เติบโตขึ้น จะทำงานด้านที่ตนถนัด และควรต้องมีการจัดการกันภายใน ให้เป็นวิทยาศาสตร์และมีหลักมีเกณฑ์ ไม่ใช่สักแต่ทำ  และเมื่อถึงเวลามีองค์กรหรือองค์การนำแล้ว ก็จะต้องมีการจัดงานด้านต่าง ๆ หรือแนวรบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภววิสัยแต่ละช่วง

รายละเอียดข้างล่างนี้ เป็นเพียงการกำหนดสถานการณ์เมื่อปลายปี ๒๕๕๓ ถึงต้นปี ๒๕๕๔ ซึ่งล้าสมัยแล้ว แต่สามารถนำเอามาเป็นแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้เมื่อต้องการจัดระเบียบ แบ่งงาน และจัดการให้เกิดผลในระดับต่าง ๆ
Missions: พันธกิจ มดแดง
พันธกิจมดแดงแต่ละด้าน จะต้องมีรายละเอียดสำหรับการดำเนินงานระยะสั้นหรือเร่งรัด ระยะกลาง และระยะยาว โดยเป้าหมายกำหนดไว้ว่า ห้าปีต่อจากนี้ ประเทศไทยจะต้องเป็นเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ พร้อมกับความเข้มแข็งและพัฒนาการของแต่ละด้านที่มีผลงานเสริมกันอย่างเป็น ระบบ วิธีการแต่ละด้านอาจจะหลากหลายกันไป แต่จะต้องเน้นสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเบื้องต้น คือ
  1. ศึกษาและถกปัญหา และหาสาเหตุและเงื่อนไขที่ต้องจัดการ
  2. กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาสำหรับแต่ละด้านที่ทำได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่
  3. หาผู้ดำเนินงานและกำหนดวิธีดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลตามโครงงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ใหญ่ในระดับสูงขึ้นไป
  4. ประสานงานและหาแนวร่วม พร้อมดำเนินงานเป็นขั้นตอน
  5. กำหนดวิธีประเมินผล และปรับปรุงขบวนการเพื่อกิจกรรมในอนาคต
พันธกิจมดแดง จะต้องครอบคลุมทุกด้านสำคัญ ๆ และมีรายละเอียดที่เพียงพอสำหรับแต่ละด้านต่อไปนี้
1. ภารกิจทางการเมืองและรัฐสภา (รวมถึงการรับมือการเลือกตั้งที่จะมาถึง การร่างรัฐธรรมนูญ)
* กดดัน สส. ไม่ให้ย้ายพรรค 
* ทำงานร่วมกับ สส. เพื่อไทยในการหาเสียงเลือกตั้ง ปรับปรุงกฎหมาย และบริหารประเทศ 
 * เตรียมการสร้างนักการเมืองน้ำดี หรือแม้แต่การสร้างพรรคมดแดง (พรรคแดง) * เตรียมสร้างเครือข่ายติดตามศึกษากลศึกทรราช และเตรียมการป้องกันการโกงเลือกตั้ง และการละเมิดหลักประชาธิปไตย 
* สร้างกระแสร่างรัฐธรรมนูญและเผยแพร่แนวคิดเสรีประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง * ประจาน ปชป. พรรคร่วม และลัทธิอำมาตย์ในทุกทางเมื่อพวกเขาทำตัวขัดหลักประชาธิปไตย * เผยแพร่ประชาธิปไตยและกระแสแดงทุกรูปแบบ
 * ชี้นำและกดดันให้พรรคการเมืองตอบสนองอุดมการณ์แดง ไมใช่นำมวลชนไปสู่เกมอำนาจภายใต้ระบอบพิษ * สร้างฐานเสียงที่นับหัวได้ เพื่อนำไปเป็นการต่อรองทุกรูปแบบกับนักการเมือง * เตรียมการสำหรับการลงประชามติเปลี่ยนระบอบและแก้กฎหมายทุกชนิดในอนาคต 
* เตรียมการป้องกันรัฐบาลและรัฐสภาของประชาขน คิดมาตรการตอบโต้กิจกรรมใด ๆ อันขัดกับหลักเสรีประชาธิปไตย * ฯลฯ
2. ภารกิจด้านสังคมและศาสนา
* สร้างกระแสสังคมด้านที่เป็นอารยะ แก้ปัญหาอันสะสมจากวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ด้านลบ เสริมกระแสสำหรับการรักษาและสร้างวัฒนธรรมที่ดี 
* กระตุ้นให้ศาสนามามีบทบาทแก้ปัญหาบ้านเมือง สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้นและได้ผลมากขึ้น 
* สะท้อนปัญหาสังคมและศาสนาอันเป็นผลมาจากระบอบที่เป็นพิษ
* รณรงค์ต่อต้านวัฒนธรรมอันเป็นพิษทุกรูปแบบ * รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี มีเหตุผล เป็นอารยะ และไม่ขัดต่อหลักเสรีประชาธิปไตยและสิทธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์ * ดูแลให้คนต่างศาสนาหันมามองปัญาการเมืองและแก้ไขร่วมกัน 
* จัดเวทีวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทย และแนวทางการสร้างสังคมไทยหลังการเป็นเสรีประชาธิปไตยแล้ว 
* เน้นการเข้าหาเยาวชนและคนที่ยังถูกกดให้อยู่ในสันดานอันไม่เป็นอารยะ เพื่อช่วยเหลือปรับเปลี่ยน 
* ทำโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนหรือทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาระดับประเทศและนานาชาติ 
* ฯลฯ
3. ภารกิจด้านการศึกษา
* เข้าถึงครูบาอาจารย์แล้วกลืนให้เป็นแดง 
* เข้าหาสถาบันการศึกษาแล้วเผยแพร่แนวทางเสรีประชาธิปไตย 
* ประจานสถาบันการศึกษาที่รับใช้เผด็จการทรราช ทรราษฎร์ 
 * สร้างเครือข่ายการศึกษานอกระบบ หรือ life-long learning สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่า 
* สร้างห้องสมุดแดง * เน้นการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่สถาบันการศึกษาทุกระดับ อย่างเป็นระบบ มีคนรับผิดชอบแบ่งย่อยลงไปถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน 
* ฯลฯ
4. ภารกิจด้านเศรษฐกิจและการคลัง
* สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของมดแดง เอากำไรบางส่วนเข้าเป็นงบประมาณมดแดง 
* กระจายข้อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจและปัญหาการคลังไปยังทุกครัวเรือน พร้อมอธิบายสาเหตุ * สร้างกองทุนช่วยเหลือมดแดงหลายรูปแบบ หลายระดับ 
* ดูแลปัญหาเศรษฐกิจ เหมือนรัฐบาลเงา ป้อนข้อมูลด้านการเงินการคลังต่อสาธารณะชน ประจานรัฐบาลชั่วและนายทุน 
 * สร้างอาชีพให้มดแดง พร้อมกับให้สถานที่ทำงานเป็นแหล่งผลิตมดแดงไปด้วย 
* ฯลฯ
5. ภารกิจด้านกฎหมายและความยุติธรรม
* ตั้งทีมกฎหมายคอยให้ความรู้และช่วยเหลือมดแดง ทั้งเชิงรุกและรับ 
* ประจานการละเมิดสิทธิประชาชน และการใช้กฎหมายอย่างไม่ถูกต้อง 
* สร้างทีมกฎหมายระดับท้องถิ่น สานเครือข่ายกับส่วนกลาง 
* ดำเนินการฟ้องร้องผู้ทำผิดอย่างไม่เหนื่อยหน่าย ต้องมีทีมงานนำคดีความไปไว้ในศาลให้มากที่สุด อย่าให้คนชั่วลอยนวล 
* ฯลฯ
6. ภารกิจด้านสื่อสารมวลชน มวลชนสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย (รวมถึงร่วมมือกับกลุ่มแดงต่าง ๆ)
* ประสานกับแดงทุกรูปแบบ (บนดิน ใต้ดิน)
* แย่งพื้นที่สื่อ แล้วนำเสนอสิ่งที่จะดึงมวลชนสีอื่น
* สร้างเครือข่ายมดแดงทุกระดับ
* เผยแพร่ใบปลิว ซีดี แผ่นพับ เสื้อผ้า สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ให้แดงทั่วแผ่นดิน แล้วให้มดแดงข่าวสาร ช่วยนำเสนอกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
* นำอาวุธทางปัญญาไปป้อนสุ่มวลชนสีอื่นอย่างมีเป้าหมาย มีระบบ หวังผลได้ เพื่อกลืนพื้นที่ข้อมูลและข่าว และกลืนประเทศไทยให้เต็มไปด้วยมดแดง
* ในวันสำคัญ เตรียมการจัดการกับสื่อที่เป็นกระบอกเสียงให้เหล่าทรราชย์ * ฯลฯ
7. ภารกิจด้านการทหารและการต่อต้านการรัฐประหาร
* เตรียมการสร้างเครือข่ายและคิดแนวทางต้านรัฐประหาร
* เข้าหาทหาร ดึงทหารตำรวจมาเป็นพวก * กดดันไม่ให้นายทหารทำร้ายประชาชน
 * เข้าหาลูกหลานทุกคนที่เป็นทหาร ตำรวจ ปลูกฝังความคิดใหม่
* สนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อฉีดวัคซีนไม่ให้ไปถูกล้างสมองในโรงเรียนเตรียมทหาร
* เก็บข้อมูลนายทหารให้พร้อม หากถึงเวลาที่พวกเขาทำร้ายประชาชน จะได้จัดการอย่างตรงเป้า
* เอานายทหารทุกระดับมาทำงานให้ขบวนการแดง
* ฯลฯ
8. ภารกิจด้านการผลิตอาวุธทางปัญญา
* ผลิตและเผยแพร่แนวคิดแดง ความจริง และความชั่วของฝ่ายมารอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมาย และวัดผลได้
* ช่วยเหลือแนวทางของแดงอื่น ๆ ทั่วโลก
* ตั้งทีมงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูบต่าง ๆ เป็นฐานข้อมุล เพื่อนำเอามาใช้ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน
* จัดรวบรวมข้อมูล และสร้างห้องสมุดแดงเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ในคดีความ และการพัฒนาประเทศในอนาคต
* ฯลฯ
9. ภารกิจด้านกิจการนานาชาติและต่างประเทศ
* สร้างเครือข่ายแดงทั่วโลก
* ประสานกิจกรรม ทำให้โลกเห็นว่าเราไม่เอาความตอแหล
* ประจานทรราช และเผยแพร่ความจริงสู่สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่อง
* อธิบายและทำความเข้าใจกับมิตรประเทศทั่วโลก
* ล็อบบี้ผู้นำระดับสูงของชาติสำคัญ ๆ
* ฯลฯ
10 ภารกิจก่อตั้งเครือข่ายมดแดงเป็นสถาบันทางการเมืองส่งเสริมประชาธิปไตยในอนาคต
* ตั้งองค์กรที่มีองค์ประกอบอย่างสมบุรณ์ เป็นสถาบันการเมือง (เพื่อไทยสนใจไหม นี่คือโอกาสที่ดีเยี่ยมแล้วครับ รายละเอียดการดำเนินงาน ต้องละเอียด….)
  • ตั้งกลุ่มก้อนที่เคลื่อนไหวทางการเมือง อาจจะพัฒนาไปสู่การบริหารทางการเมืองภาคประชาชน เช่น สภาประชาชน สภากาแฟ หรือแม้แต่พรรคการเมืองปฏิวัติ
ฝากให้ช่วยกันคิดต่อแต่ละข้อครับ พอได้แนวกว้าง ๆ แล้ว แต่ละภารกิจก็ต้องเขียนเป็นโครงงานต่าง ๆ เพื่อนำไปปฎิบัติให้เกิดผลต่อไปด้วย จะเห็นได้ว่า เราต้องการทีมงานหลายทีม หรือหลายทัพนั่นเอง แต่ละทัพ ก็ต้องมีแม่ทัพคอยดูแล และทีมงานคอยช่วยเหลือ
สิบด้านนี้ ต้องได้แม่ทัพด้านละสี่ห้าคน ปรึกษาชุมนุมหาแนวทางและผลักดันให้เกิดการปฎิบัติด้วยเลย โดยทั้งสิบด้านต้องประสานแผนกัน ให้ได้ผลระยะสั้น กลาง และยาว ที่สอดคล้องและนำไปสู่ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จต่อไป

No comments:

Post a Comment