PPD's Official Website

Friday, November 2, 2018

อ้างถึง ปฎิญญาแห่ง​ชาติของประ​ชาชนว่าด้ว​ยรัฐประชาธิ​ปไตยแห่งประ​เทศไทย


ท่านอยู่ในเครือข่ายมดแดงแล้วนะครับ มีอะไรสื่อสารกับผมโดยตรงได้ทางนี้เลยนะครับ
ทุกอย่างเป็นความลับครับ

ด้วยรักและศรัทธาในพลังประชาชน
piangdin
เรียน Dr. Piangdin ครับ 
อ้างถึง ปฎิญญาแห่ง​ชาติของประ​ชาชนว่าด้ว​ยรัฐประชาธิ​ปไตยแห่งประ​เทศไทย 

ผมขอเสนอเรื่องอัตตลักษณ์ของรัฐประชาธิ​ปไตยแห่งประ​เทศไทย
1.คนในรัฐชาติยึดมั่นเคารพในสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
2.การอยู่รวมกันแบบรัฐชาติเดียว แม้จะมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์กำเหนิด ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ
ด้วยการค้มครอง รักษาสิทธิ ให้เสรีภาพภายใต้กฎหมาย สร้างความเป็นธรรม สร้างความผาสุก ของคนในรัฐชาติเดียวกัน 
3 .ความเจริญก้าวหน้าของรัฐชาติ  .ความเจริญก้าวหน้าของคนในรัฐชาติ การรักษาผลประโยชน์แห่งรัฐชาติ
4.การรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของรัฐชาติ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่น
ของรัฐชาติให้เป็นที่นับถือจากชาวโลก
5.การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาแนวความคิดของขีดความสามารถหรือศักยภาพของรัฐชาติ
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านการเมืองบนพื้นฐานความมั่นคงทางการเมือง
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจบนพื้นฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านสังคมจิตวิทยาบนพื้นฐานความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยา
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานความมั่นคงทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านการทหารบนพื้นฐานความมั่นคงทางด้านการทหาร
ของประ​ชาชนว่าด้ว​ยรัฐประชาธิ​ปไตยแห่งประ​เทศไทย 

ปัญหาที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แก้ปัญหา ส่วนใหญ่ทั้งหมดลืมเรื่องอัตตลักษณ์
ผมมีเอกสารวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้ว

No comments:

Post a Comment