PPD's Official Website

Friday, November 2, 2018

จะ ปะทะ รบ ทำสงคราม ต้องคิดอย่างทหารสมมุติ คนเสื้อแดงเป็นทหาร
ฝ่ายเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยเป็นกองทัพ
ความคิด สมอง สติปัญญา ทัศนะ เป็นอาวุธ
แล้วฝ่ายเราจะทำอย่างไร
เวลาเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่เฮโลยกกำลังมันไปทั้งหมด เหนื่อยและแพ้เอาด้วย
จะกระจายกำลังแบบใด เข้าตีแบบใด ตรงจุดไหน(แต่โดยหลักการคือตีจุดที่อ่อนที่สุด)
ตรงไหนเป็นจุดยุทธศาสตร์ฝ่ายเสื้อแดง
ตรงไหนเป็นจุดยุทธศาสตร์ฝ่ายตรงข้าม
แต่ละสมรภูมิจะใช้ยุทธวิธีหรือกลวิธีแบบใด(tactics)
ใคระทำหน้าที่ด้านยุทธการ(ถ่ายทอด ประสานข้อมูล ระบบสั่งการ)


หรือ operation mission

No comments:

Post a Comment