PPD's Official Website

Thursday, August 25, 2016

สายสัมพันธ์พระเทพ กับจีน ยิ่งใกล้เปลี่ยนรัชกาล ยิ่งกระชับ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีบุคคลสำคัญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และนายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้ง ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและจีน

          จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์สือเจียหูท่ง (Shijia Hutong Museum) และพิพิธภัณฑ์การละครคณะละครประชาชนกรุงปักกิ่ง (Beijing People's Art Theater) ต่อมา เวลา ๑๗.๐๕ น. ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๕ เสด็จพระราชดำเนินนิวัติกรุงเทพมหานคร

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีในทุกด้านระหว่างไทยกับจีนมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ชื่นชมและโสมนัสแก่พสกนิกรทั้งชาวไทยและจีน ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ฯ นี้ เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ

          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรกุลฯ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีทำบุญอาคารที่ทำการแห่งใหม่ฯ โดยนิมนต์คณะสงฆ์จำนวน ๙ รูปจากไทยนำโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีสงฆ์และประพรมน้ำมนต์ผู้มาร่วมพิธีและอาคารที่ทำการแห่งใหม่ฯ ทั่วทั้งอาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการรผู้ปฏิบัติงาน จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. มหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ พระราชครูวามเทพมุณี พราหมณ์ราชสำนักและประธานพระครูพราหมณ์ ได้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพยดาอารักษ์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ความสำเร็จลุล่วงของงานและผู้ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง

          อนึ่ง อาคารที่ทำการแห่งใหม่ฯ มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๒.๒๕ ตารางวา เป็นอาคาร ๕ ชั้น ประกอบด้วย สถานที่ทำการ ๓ ชั้น และที่จอดรถใต้ดิน ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙,๙๖๙ ตารางเมตร เป็นที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต และส่วนราชการไทยในกรุงปักกิ่ง ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนไทยในประเทศจีน รวมถึงชาวจีน สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการของไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น 

23 ส.ค. 2559 ภาพข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ

No comments:

Post a Comment