PPD's Official Website

Wednesday, September 23, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย 2014-10-28 ตอน สู่เส้นทางปฏิวัติ (ของจริง) สรุปบทเรียนและกำหนดเส้นทาง

ดร.เพียงดิน รักไทย 2014-10-28 ตอน สู่เส้นทางปฏิวัติ (ของจริง) สรุปบทเรียนและกำหนดเส้นทาง
*************************
มหาวิทยาลัยประชาชน และเครือข่าย
สนับสนุนการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และตีแผ่ความจริง
เพื่อสร้างสำนึกการปฏิวัติสู่การเป็นประชาธิปไตย ด้วยสันติวิธี
Truth, Peace, Revolution, Universal Human Rights, Democracy
-------------------------------------------------------------------------------------
เครือข่ายภาคี: นปช.ยูเอสเอ สถานีวิทยุชุมชนโล่เงิน เรดเรดิโอ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั่วโลก
-------------------------------

สามสิบคำถามสำหรับคนรักเจ้า
_
_
ความรักสถาบันกษัตริย์ไทย ผมยอมรับว่า เกินปฏิเสธครับ 
มีหลักฐานที่พี่น้องร่วมชาติได้รวบรวมมา เกี่ยวกับการจัดงบประมาณเชิดชูสถาบันฯ ดังนี้ครับ  (รักมากจริงนะ จุ๊บ ๆ เด็กโง่คนดีของฉาาานน)

"งบประมาณสำหรับรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์" (ตามร่าง พรบ.งบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑.๓ หมื่นล้านบาท) ซอยให้เห็นภาพพจน์ ก็คิดเป็นค่ารักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ :
- เดือนละ ๑,๑๕๕,๘๐๕,๐๑๗ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนห้าพันสิบเจ็ดบาท)
- วันละ ๓๗,๙๙๙,๐๖๙ บาท
- ชั่วโมงละ ๑,๕๘๓,๒๙๔ บาท
- นาทีละ ๒๖,๓๘๘ บาท
- วินาทีละ ๔๔๐ บาท

(Credit: Phuttipong Ponganekgul)
___

No comments:

Post a Comment