PPD's Official Website

Wednesday, March 23, 2016

"การรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและการรณรงค์ปร­ะหยัดน้ำ ปี 2559"Published on Mar 23, 2016
"การรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและการรณรงค์ปร­ะหยัดน้ำ ปี 2559"

นาย ชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ4) รักษาการแทนผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมผู้บริหาร เปิดแถลงข่าวพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับ "การรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและการรณรงค์ปร­ะหยัดน้ำ ปี 2559" โดยมีประเด็นสำคัญ คือ 1.สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน 2.มาตรการรับมือภัยแล้ง ปี 2559 3.โครงการประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ 4.โครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ พร้อมกันทั่วประเทศ 74 จังหวัด ในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 และ 5.รณรงค์สืบสานประเพณีสงกรานต์ เล่นน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำนักงานใหญ่ หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

ภาพ วัชรชัย คล้ายพงษ์ (Watcharachai Klaipong)

    Category
        News & Politics
    License
        Standard YouTube License  

No comments:

Post a Comment