PPD's Official Website

Tuesday, March 15, 2016

ศาลเป็นของใคร ?

ศาลเป็นของใคร ? ( แทนของเดิมที่ถูกปิด)
อ.หวาน คุยกับลุงสนามหลวง เรื่องความเป็นมาของตุลาการไทย
ที่กลายมาเป็นตุลาการโจรของระบอบภูมิพล

No comments:

Post a Comment